พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ Prof.Dr.Masaru Watanabe, Dean of Faculty of Health Sciences ได้กล่าวเปิดพิธีสำหรับการดำเนินโครงการ Virtual Collaboration ระหว่างนักศึกษากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษากิจกรรมบำบัด Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan

Print

UP