พลังบวก ประชาคมคณะกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2556
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "พลังบวก ประชาคมคณะกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2556" โดยจัดให้มีเวทีผู้บริหารพบประชาคม มีการนำเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี คณะกายภาพบำบัด และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และมีคุณรัชพร ราชแพทยาคม เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะกายภาพบำบัด กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Meet the Administrative Board    Meet the Administrative Board

Meet the Administrative Board    Meet the Administrative Board

Meet the Administrative Board    Meet the Administrative Board

Meet the Administrative Board    Meet the Administrative Board

Meet the Administrative Board    Meet the Administrative Board

Print

UP