ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และทีมบริหารเข้าพบอธิการบดี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เพื่อขอบพระคุณที่ท่านรับเป็นที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและให้คำปรึกษาคณะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยและขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP