ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรักษาการอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA-Visit ปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. – 09.45 น. ณ ห้องประชุม 505 โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด

Print

UP