บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 Mr.Suryo Saputra Perdana และ Ms.Fitri Filmasari บุคลากรจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยนงานทางด้านวิชาการและงานด้านสายสนับสนุน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Print

UP