ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ คลินิก ห้องปฏิบัติการวิจัย และพูดคุยความร่วมมือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP