โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีและหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน กิจกรรมน่าสนใจและมีประโยชน์มากมาย อาทิเช่น SWOT สำนักงานคณบดี กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ จัดโดยอาจารย์กลุ่มจิตตปัญญา กิจกรรมเปิดใจ โดย ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง การนำเสนอ Workflow และการวางแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี

โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี

Print

UP