Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018 Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018 Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018 Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018

Print

UP