อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย เป็นการอบรมความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพในคนวัยทำงานและผู้สูงวัยเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ให้ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันและรักษาร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคอันเนื่องจากการกิจวัตรประจำวันต่างๆ โดยในรอบมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยบอล เพื่อออกกำลังบริหารหลังและเข่าให้มีควาามยืดหยุ่นแข็งแรง ท่านที่สนใจกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 02-441-5450 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย

Print

UP