ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรม จาก สปป.ลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดย ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ โดยฝึกอบรม ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 6 สัปดาห์

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Print

UP