อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2561 Mr.Ken Sosa อาจารย์จาก University of Santo Tomas, Philippines มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการที่คณะกายภาพบำบัด และในระหว่างวันที่ 2-30 มีนาคม 2561 Mr.Thad Nuel B.Natividad, Ms.Angelica Marie V.Mandario และ Ms.Via Elisa Saquibal Canita นักศึกษาฟิลิปปินส์ มาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราชและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas, Philippines ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP