“50 ปี ออร์โธปิดิคส์ ศิริราช”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด นำโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ดร. วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผศ.ดร. จิตวรี ขำเดช และ อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ ได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาส ครบรอบการสถาปนาภาควิชาครบรอบ 50 ปี โดยมี ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดรับมอบกระเช้าดอกไม้

50th Anniversary    50th Anniversary

Print

UP