คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีและทีมผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแด่ รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด

Print

UP