มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ และมอบของขวัญแด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  • รศ.กานดา ใจภักดี คณบดีท่านแรกของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 ธันวาคม 2560
  • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาคณะกายภาพบำบัด วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
  • อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ.ดร.วีรพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP