ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 505 โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด

Print

UP