วันกิจกรรมบำบัดสากล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี ทางสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก หรือ The World Federation of Occupational Therapist (WFOT) ได้กำหนดให้เป็นวันกิจกรรมบำบัดโลก (World Occupational Therapy Day) ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสุขภาวะประชากรโลกและประชาสัมพันธ์บทบาทวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลกในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในกลุ่มผู้เข้ารับบริการสูงอายุ ภายในศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ในช่วงวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นในการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตามแนวทางของกิจกรรมบำบัด

วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล

Print

UP