คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล นางสุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต และทีม เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด เพื่อประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะกายภาพบำบัด

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมคณะ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมคณะ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมคณะ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมคณะ

Print

UP