งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญา ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา คณะกายภาพบำบัด เรื่องกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติขณะศึกษา ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2560

Print

UP