วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ห้อง Auditorium ซึ่งเป็นวันที่นักศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น การมอบรางวัลพานไหว้ครู รวมถึงการกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Print

UP