มหิดลวันแม่ 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน "มหิดล - วันแม่" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ โดยงาน "มหิดล - วันแม่" มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 32 ในการนี้ คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

มหิดลวันแม่ 2560 มหิดลวันแม่ 2560 มหิดลวันแม่ 2560 มหิดลวันแม่ 2560

Print

UP