Assoc.Prof.Dr.Dena Register จาก University of Kansas เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา Assoc. Prof. Dr. Dena Register จาก University of Kansas เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Assoc.Prof.Dr.Dena Register    Assoc.Prof.Dr.Dena Register

Print

UP