Prof.Celia Tan, Prof.Goh Ah Cheng และทีมนักกายภาพบำบัด เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Prof Celia Tan จากประเทศสิงคโปร์, Assoc Prof Goh Ah Cheng จากประเทศญี่ปุ่น และทีมนักกายภาพบำบัดจากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก มาเยี่ยมเยียนคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี, ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยงานเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

Prof.Celia Tan, Prof.Goh Ah Cheng และทีมนักกายภาพบำบัด เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Celia Tan, Prof.Goh Ah Cheng และทีมนักกายภาพบำบัด เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Celia Tan, Prof.Goh Ah Cheng และทีมนักกายภาพบำบัด เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Celia Tan, Prof.Goh Ah Cheng และทีมนักกายภาพบำบัด เยี่ยมเยียนคณะ

Print

UP