Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว อ.ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ อ.รัชนก ไกรวงศ์ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และ นายณัฐพร อินทวชิรารัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะ พูดคุยทางด้านการศึกษา วิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก

Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan เยี่ยมเยียนคณะ Prof.Satoshi Muraki จาก Kyushu University, Japan เยี่ยมเยียนคณะ

Print

UP