ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด ณ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมมาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 6 สัปดาห์

ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

Print

UP