มหิดลวันแม่ 2557
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “มหิดลวันแม่ 2557” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 โดยในปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลแม่สู้ชัวิต รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รางวัลแม่จิตใส ใจสีขาว และรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหน่วยบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้มีบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

Mahidol-Mother’s Day 2014    Mahidol-Mother’s Day 2014

Mahidol-Mother’s Day 2014    Mahidol-Mother’s Day 2014

Mahidol-Mother’s Day 2014    Mahidol-Mother’s Day 2014

Print

UP