อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่าน คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนา บริหารจัดการให้ยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

EdPEx    EdPEx

EdPEx    EdPEx

Print

UP