โครงการ Lunch Seminar: Motion Analysis Lab
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Research Experience during visiting Motion Analysis Lab, Department of Human Physiology, University of Oregon and Opensim, simulation software advancing research in rehabilitation science ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นายคมศักดิ์ สินสุรินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้จาก University of Oregon and Opensim ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

otion Analysis Lab    otion Analysis Lab

otion Analysis Lab    otion Analysis Lab

otion Analysis Lab    otion Analysis Lab

Print

UP