งานปฐมนิเทศน์และโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศน์และโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. โดยโครงการนี้มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด เรื่องกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติขณะศึกษา ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011    Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Orientation and Meeting Advisors 2011

Print

UP