โครงการ Lunch Seminar: PT in ICU
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ PT in ICU ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 ชั้น 6 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการให้บริการตรวจ-รักษาทางกายภาพบำบัดในหอผู้ป่วย ICU ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

PT in ICU    PT in ICU

PT in ICU    PT in ICU

Print

UP