การบรรยายพิเศษเรื่อง "Infectious control in clinic”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Infectious control in clinic" โดย ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง และ คุณยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย์ วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 - 16.50 น. ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานทางคลินิก ได้รับทราบถึงปัญหาการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องในกรณีที่มีการแพร่เชื้อในคลินิกหรือสำนักงาน

Infectious control in clinic    Infectious control in clinic

Infectious control in clinic    Infectious control in clinic

Infectious control in clinic    Infectious control in clinic

Infectious control in clinic    Infectious control in clinic

Infectious control in clinic    Infectious control in clinic

Print

UP