ประชุมวิชาการ Refining Manual Skill: The Connection of Mind and Body
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัดได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Refining Manual Skill: The Connection Of Mind and Body ณ ห้อง 900 ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา และ อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย ภายในงานมีนักกายภาพบำบัดจากหลากหลายสังกัดเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Academic Conference    Academic Conference

Academic Conference    Academic Conference

Academic Conference    Academic Conference

Print

UP