บรรยายพิเศษเรื่อง "การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ เป็นจำนวนมาก

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ    การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ    การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ    การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Print

UP