ผู้แทนสภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ

     ผู้แทนสภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสังเกตการณ์สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้แทนสภากายภาพบำบัดเข้าร่วม Lunch Seminar และในช่วงบ่ายได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-14.30 น.

สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ    สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ

สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ    สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ

สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ    สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ

สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ    สภากายภาพบำบัดเยี่ยมสำรวจ

Print

UP