โครงการพัฒนาตนเอง “กฎหมายที่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดควรรู้”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาตนเอง โดยจัดเป็นรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายที่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดควรรู้” โดยพันตรีประพล อยู่ปาน ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุม (Auditorium) ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษากายภาพบำบัดและนักศึกษากิจกรรมบำบัด ตลอดจนบุคลากรของคณะที่สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมดังกล่าว

The Law that PT and OT should know    The Law that PT and OT should know

The Law that PT and OT should know    The Law that PT and OT should know

Print

UP