ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก VIA University College, Denmark
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

VIA University College

     คณะกายภาพบำบัด นำโดย คณบดี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ต้อนรับ Asst.Prof. Inger-Margrethe Jensen ผู้มาเยือนจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เพื่อเยี่ยมชมและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อตกลงระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

VIA University College    VIA University College

VIA University College    VIA University College

VIA University College    VIA University College

Print

UP