โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกิจกรรมบำบัดทางเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability)” ณ คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ให้การดูแล ครูอนุบาล และผู้ให้การรักษาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้ารับการบรรยายได้รับความรู้เรื่องแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการดูแลที่เหมาะสม และการส่งเสริมความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน    โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

Print

UP