ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี คณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก กายภาพบำบัด (นานาชาติ) ต้อนรับการมาเยือนของผู้ประสานงาน MOU จากมหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล เพื่ออภิปรายในเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงาน

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ    ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาฏมัณฑุ

Print

UP