กายภาพบำบัดชุมชนตรวจหาเด็กที่มีกระดูกสันหลังคด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อาจารย์ เบญจวรรณ โสภณรัตนโภคิน และ อาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ ได้นำนักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 3 ไปทำการฝึกปฏิบัติงาน (PW 361) ที่ชุมชนตำบลศาลายาในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสาลวัน โดยนักศึกษาได้ให้ความรู้ ตรวจร่างกายและหาความชุกของเด็กที่มีกระดูกสันหลังคดพบว่ามีเด็กที่มีกระดูกสันหลังคดถึง 27.78% ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาสู่แนวคิดในการป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กต่อไป

กายภาพบำบัดชุมชนตรวจหาเด็กที่มีกระดูกสันหลังคด    กายภาพบำบัดชุมชนตรวจหาเด็กที่มีกระดูกสันหลังคด

กายภาพบำบัดชุมชนตรวจหาเด็กที่มีกระดูกสันหลังคด

Print

UP