โครงการพัฒนาคุณภาพประจำปี 2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     งานประกันคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพประจำปี 2553 ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน องค์กร และทีมงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพลัง...มุ่งสู่อนาคต” ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์กระบวนการทำงาน พัฒนาระบบและกลไกในการทำงาน พัฒนาแนวนโยบายในการทำแผนปฏิบัติการ กำหนดคุณค่าร่วม และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร โดยในการนี้ ทางคณะกายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจาก อ.สมชาย รุ่งศิลป์ และ ศาสตราจารย์ น.พ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยากรรับเชิญ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP