น้องพบพี่ Ph.D. PT
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการน้องพบพี่ Ph.D. PT ขึ้น ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 102 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับรุ่นพี่ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ใหม่กับศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของหลักสูตร ตลอดจนศิษย์ใหม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากศิษย์ปัจจุบัน

Print

UP