มูลนิธิ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     มูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ (คณบดี คณะกายภาพบำบัด) เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ โดยมี อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ (ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา) และนักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย

  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย
    น.ส.พลอยรินทร์ กุลชิต - คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3
    น.ส.อังคณา บัวขาว - คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3
    น.ส.อภิญาณี คุณสมบัติ - คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
    น.ส.มาริสา พึ่งกิจตน - คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     ทางคณะกายภาพบำบัดจึงขอขอบพระคุณทางมูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มา ณ ที่นี้

  

  

Print

UP