โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร สถานที่เรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลักสูตรจัดเตรียมให้นักศึกษา เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของหลักสูตร ศิษย์ใหม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากศิษย์ปัจจุบัน

  

  

Print

UP