รางวัล นักกายภาพบำบัดดีเด่น 2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     เนื่องด้วย วันที่ 26 เมษายน 2553 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ ของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูนักกายภาพบำบัดที่ได้ประกอบคุณความดีให้กับวงการกายภาพบำบัดมาอย่างยาวนาน ซึ่งรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่นนี้ทางสมาคมได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาเป็นปีที่สองแล้ว และจะยังมีต่อไปในทุกๆ ปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานเพื่อวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักกายภาพบำบัดทุกท่านที่จะเอาเป็นแบบอย่างต่อไป ซึงผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสามท่าน ในปีนี้คือ

     ลำดับที่ 1 รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
     ลำดับที่ 2 กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
     ลำดับที่ 3 อาจารย์ ผกาวลี พุ่มสุทัศน์

Print

UP