เวทีสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องกับนักกายภาพบำบัด และการศึกษาทางกายภาพบำบัด เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ โดยจะมีผลต่อทิศทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาปรีคลินิก คลินิก และการปฏิบัติงานทางคลินิกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

  

  

  

  

  

Print

UP