โครงการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     งานประกันคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2553 ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการทำงาน คณะกายภาพบำบัด” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และคุณค่าร่วมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคณะกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น

  

  

Print

UP