การประชุมเพื่อปรับหลักสูตร ป.ตรี กายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) และข้อกำหนดของสภากายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 17 วันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 คณาจารย์กายภาพบำบัดทุกคนเข้าร่วมประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 3 วัน โดยหลักสูตรที่พัฒนาใหม่นี้จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554

  

  

  

Print

UP