ปัจฉิมนิเทศน์ PT#43
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

  

  

     วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2552-2553 แก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ในการสมัครงานและการทำงานในภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยากรรับเชิญได้แก่ คุณวิไลลักษณ์ เตชะสาธิต คุณศุภรัตน์ มาสภัสร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)

  

  

     ในภาคบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัดได้ให้ให้คำแนะนำและให้พรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ก่อนการสำเร็จการศึกษา เป็นเพื่อแนวทางในการใช้ชีวิตและการทำงานต่อไป โดยหลังเสร็จสิ้นจากพิธี คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับประทานอาหารเย็นและบันทึกภาพร่วมกัน

  

  

  

  

  

Print

UP