โครงการ “พลังกลุ่มเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ดำเนินกิจกรรมโดยทีมวิทยากร จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีและหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน

Power Group Staff Project    Power Group Staff Project

Power Group Staff Project    Power Group Staff Project

Power Group Staff Project    Power Group Staff Project

Power Group Staff Project    Power Group Staff Project

Print

UP