การอบรมและพิจารณาหลักสูตรตามกรอบ TQF
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 402 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย ศรีสมุทร หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

TQF    TQF

TQF    TQF

Print

UP