อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. โดยบุคลากรของคณะให้ความสนใจการการอบรมและฝึกปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Extinguishing Fire    Extinguishing Fire

Print

UP